Publicerat: 110712

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasintet (3/6 2011 - Nr: 22) och en förkortad version i FiB/K (6-7/2011)

"Utred CIAs flygningar till svenska flygplatser"

Sveriges deltagande i USAs och dess underrättelsetjänst CIAs illegala program för extraordinära överlämningar har varit mer omfattande än vad svenska myndigheter och regeringsföreträdare medgivit. Under åren 2002 till 2006 har minst sex flygplan – kopplade till CIA – trafikerat svenska flygplatser.


Enligt dokumentet från Guardia Civil på Mallorca mellanlandade N313P på Örebro flygplats i
mars 2004. Planet ankom från Mitiga, Libyen.
Denna illegala verksamhet har fortsatt trots att FN:s kommitté mot tortyr och FN:s kommitté för mänskliga rättighet slagit fast att Sverige vid utlämnandet av eyptierna Ahmed Agiza och Mohammad El-Zary den 18 december 2001 (med hjälp av CIA) bland annat bröt mot FNs tortyrkonvention.

Åtminstone fyra av dessa flygplan, med beteckningarna N313P, N129QS, N168BF och N50BH, har landat på svenska flygplatser under åren 2002 och 2005, av vilka de två förstnämnda planens landningarna hittills inte varit offentligt kända.

Det första planet, en Boing 737 med CIA-besättning, fick tillstånd att landa på Örebro flygplats i mars 2004. Det visar en rapport som spanska Guardia Civil på Mallorca sammanställt över CIA-plan som trafikerat flygplatsen Palma de Mallorca.

Planet flög mellan 7 och 14 mars 2004 från Washington, USA, via Mitiga, Libyen och Palma de Mallorca, Spanien - samt Örebro flygplats - innan det ankom till Bagdad, Irak. Enligt brittisk media hämtades där två fångar innan planet fortsatte till USAs militärbas (och fångläger) Bagram i Afghanistan. Därifrån fortsatte planet till USA via Cypern och Irland.

Förutom N313P (samt flygplanen N168BF och N50BH) har ett misstänkt CIA-plan, N129QS (som också kopplas ihop med illegala fångtransporter), landat på en flygplats i Stockholm.

18 maj 2005 flög planet från Washington, USA, via RAF Brize Norton, Storbritannien, till Stockholm där det landade 24 maj och fortsatte tillbaka tre dagar senare till Washington via RAF Brize Norton och Stanstead, Storbritannien.

Vilka uppdrag dessa plan har haft när de trafikerat de svenska flygplatserna framgår inte av dokumenten. Det är heller inte klarlagt på vilken politisk nivå som dessa landningar har godkänts.


13 besättnngsmän, från CIA, ska ha medföljt N313P när det mellanlandade i Örebro.

Märkligt, kan tyckas, är att Luftfartsstyrelsen och Luftfartsverket i sin rapport, som syftade till att utreda de närmare förhållandena kring flygningar som skett med luftfartyg registrerade i USA till och från svenska flygplatser mellan 1 januari 2002 och 17 november 2005, inte nämner något av dessa flygplan. I både delrapporten (7/12 2005) och slutrapporten (15/12 2005) hävdas felaktigt att det inte går "/.../ att dra några slutsatser om att flygningarna skulle vara genomförda på uppdrag av den amerikanska underrättelsetjänsten, CIA."

För att bringa klarhet i hur omfattande Sveriges deltagande i USAs/CIAs illegala fångtransporter varit - eller är - är det nödvändigt att saken utreds på nytt, företrädesvis av ledamöter i en - från berörda statliga myndigheter - oberoende kommission.

Ola Jordán

Läs mer:
Länken till rapporten: spain-G-Civil-palma.pdf
Al Masri-Entführung - auf der Spur der CIA-Kidnapper
Har bland annat översatt till svenska och år 1995 publicerat den ryske publicisten D.I. Pisarevs essä Heinrich Heine
Läs Stig-Lennart Godins recension av Pisarevs essä. Har dessutom år 1997 och 2010 gett ut artikelsamlingarna En röd tråd och En röd tråd 2.
Kiruna-nytt publicerar gärna era synpunkter/kommentarer på denna text.
Skriv in här!.
Läs kommentarerna/synpunkterna

Läs tidigare texter/krönikor