ruledes medh denne wedh beskaffat är. Efter aflagd edh bewittnade Erich Pehrsson att enär Pehr Johansson och Jacob och Daniel dhe hade ärnat sig till att gåhanden uppföre och kasta uth weden, så sade Daniel wij få taga borten efter iag har mitt fiske dheruppe så få wij och see om något är kommit af dheras wedh hoop med wåhran, så kan iag wähl skiöniat och då war han medh och kunde det intet synnas någon wedh mitt i ellfwen utan allenast här och dhär i skougen, men enär dhe kommo mitt för Gräsåhsen deräst ellfwen mycket kröker och en stor granbråte är, dher war wedh pass 6 ā 7 trän som han intet kunde wetta hwars det war.

Sedan rodde dhe längre upp dijt som Daniel hade sin wedwad och då war ungefähr 2 ā 3 stafrum uthöfwer bohmen stullpit derifrån rodde dhe längre upp dher ellfven är grenog, hwarest dhe för mente att så framt någon wedh af dhe andras flo(å?)ta skulle wara needkommen skulle dhen dhär finnas, men dhe funno dhär ingen icke häller annorstädes så wijda dhe öfwerforo mehra har han intet att wittna.

- Dähr efter tillbödh Daniel Knapp sig ned edh befrija att ingen weed är af Pehr Johanssons och dess cammeraters flo(å?)te hop medh dheras kommen.

RESOLUTIO
Såsom Daniel Knapp tillbiuder sig medh edh att befrija att ingen wedh är af Pehr Johansson och dess cammeraters flåta, hoop medh hans och hans medhcammeraters flåta inkommen, altså lembnas det uti hans betänkiande till nästa ting om han då medh trygt och godt samwete det kan giöra och således sig befrija.

Daniel Swedbergh
Mauritz Schwardtz

Anno 1697 dhen 14, 15 och 16 junij höltz ordinarie bergs- och hammarting medh Grythytte Bärgslagh, närwarande bärgmestaren wälbetrodde Daniel Swedbergh, jempte bijsittiarna nembl:
Domaren Biörn Pehrsson, Erich Pehrsson i Biörkhulldt, Joen Nilsson i Jäppetorp, ållderman Aron Cortsson, Håkan Larsson i Ellgwijken, Erich Ohlsson i Skåhln, Anders Cnutsson i Sijksiöhögden.

S d aflade bärgsfougden MAURITZ SCHWARD(T?)Z sin lijflige edh att hålla hans Kongl Majt wår allernådigste konung, konung Carl dhen tolffte all hulldh och troheet efter det wahnl edhsformuläret som honom förelästes och det i anledning af kongl bärgscollegij breff och befallning af dhen 20 aprilis Ao 697.

S d upplästes kongl majts placat ock förordning angående bruksfollkets förlöpande afwijkand(e?) eller rymmande sampt dheras straff som dhärmed beträdes eller befinnes sådane låcka eller tubba gifwit Ao 692 d 22 martij.

S d opplästes kongl majts stadga och förordning af dhen 10 december Ao 696, huru procuratorer och fullmechtige protemcrario litiqio och andre slijka förseelser skohla plichta och deth till föllie af hög kongl bärgscollegij breff och befallning af d 9 januarij Ao 697.

S d publicerades kongl majts till höglåfl kongl bärgscollegium afgångne breff af d 14 julij Ao 696 angående huru om fruchtbärande träns böter och skada dommes skall och upplästes jämbwähl högl kongl bärgscollegij communication och befallning dheraf till hr bärgmestaren d 15 7ber 696.

S d afkunnades hans kongl majts allernådigaste bref af d 16 julij Ao 696 angående attesters uthdehlande om dheras fattigdomb som sökia benificaium unwisionis? gratis och sådant till föllie af höga kongl bärgscollegij breff och ordres af d 15 7ber Ao 696 som jämbwäll publicerades.

Fortsätter >>>>>

Till protokollen