Domstolsprotokoll från Hällefors
och Grythyttan under 1600- och 1700-talen

Carin Widéns grannlaga och inte minst viktiga arbete med att skriva av protokoll från bland annat bergs- och hammarting i Grythytte och Hällefors bergslag och från Grythytte-Hällefors tingsprotokoll under framförallt 1600-talet och första decennierna av 1700-talet görs härmed tillgängligt för en bredare publik.

Samtidigt som det inte nog går att lovorda Carin Widén för hennes ideella arbetsinsats att lyfta fram i ljuset dessa ovärderliga historiska dokument (framförallt kulturellt, rättsligt, ekonomiskt och lokalt) är det inte heller möjligt att undvika att rikta skarp kritik mot de ansvariga för statliga arkiven, vilka skamligen – trots i princip outtömliga resurser – inte förmår gratis tillgängligöra, via digitalisering, merparten av offentliga dokument.

Eftersom Carin Widéns avskrifter sammanlagt rör sig om nästan tvåtusen sidor kommer jag i första hand (framförallt beroende på tidsbrist eftersom detta mitt arbete sker ideellt) att koncentrera mig på att – löpande – lägga ut protokoll från bergs- och hammarting i Grythytte och Hällefors bergslag.

Meningen är även att de avfotograferade originaldokumenten kommer att läggas ut på nätet tillsammans med dessa bearbetade avskrifter. Dels för att ge autenticitet åt avskrifterna, dels för att den intresserade ska kunna göra eventuella korrigeringar i dem.

Korrigeringar och andra synpunkter på publiceringen tar jag tacksamt emot via e-post till Ola Jordán

Under bearbetningen av avskrifterna (OCR-behandling och efterbearbetning av Carin Widéns inskannade texter) för nätpubliceringen har jag gjort en del språkliga korrigeringar.

De flesta är enkla rättelser; till exempel när två bokstäver uppenbarligen har bytt plats. Är mina korrigeringar större har jag lagt dem i parantes – ofta med ett frågetecken bredvid.

Vid de tillfällen när det från Widéns avskrifter inte klart framgår vad som åsyftas, har jag angivit detta med ett frågetecken inom parantes.

Carin Widéns egna frågestecken, som hon ibland har angivit när något har varit oklart i originaldokumenten, återfinns även i denna bearbetade version.

Vid några tillfällen har ord/meningar fallit bort från Carin Widéns inskannade avskrifter. När det inträffat har jag markerat detta inom parantes tillsammans med tecknen ...?

Den som är intresserad att ta del av fler domböcker och domboksforskning rekommenderas hemsidan:
http://www.domboksforskning.se

Ola Jordán

Till protokollen