at der någon dära af participanterne skulle för oförmögenheet intet mächta fortsättiande uthi byggnaden på sin andeel, eller sedan den något begynt, den willja öfwergifwa, at då densamma intet efter egit behag och willja, då må transportera på någon annan uthom hyttelaget, uthan at sådant må stå till heela hyttelaget och des interessenter wara förbehållit.

Daniel Swedbergh

Anno 1699 d 14 martij företoogs bergs- och grufweting med Hällefors sillfwerbärgslag, närwarande bergmestare hr Daniel Swedbergh, bruksinspectorn wällbetrodde Gustaf Wargh och efterskrefne grufwefougdar och säxman Johan Andersson Sandelius, dommaren Haralld Dafwidsson, Anders Pärsson, Olof Pärsson, Johan Månsson, Pähr Nillsson.

Uthi begynnellsen confererade bergmestaren med inspectoren och grufwefougdarne om wärkets tillstånd, om några synnerl ändring wijd grufworne sedan senaste h(n?)ärwaru woro förlupne, gifwandes wijd handen at fuller kiöhlgångarne -- som för detta hålla sig i samma stånd, förutan allenast åter nu nyligen tilldragit sigh eett stalp förleden d 10 martij uthi Heedwigsschacktet som setat up under lafwan, och det andra fehlet straxt ofwan för communicationsöpningen och till ett sådant quantum som ungefähr behöfwes anwändas en 3 weckors tijdh innan det blifver upfordrat, resolverades at med dess upränsningh skall continuera både natt och dagh.

Till protokollen