- 134 GRUFVETING-

Anno 1698 (…?) Maij höllts ordinarie bergs o grufwe o hytteting i Hällefors med Hällefors Bergslaag dess torpare och betiänter, nährwarande bergmestaren wählbde Daniel Swedherg, inspectoren Gustaf Warg och grufwefougdarne Johan Sandelius och Johan Andersson sampt sexmännen Nills Ersson i Moen, Anders Pährsson, Olof Pährsson och Pehr Nillsson.

Hr bergmestaren begynte föra tahlet om de 2ne sexmännen nembl PEHR ANDERSSONS och ERICH SWÄNSSONS dödeliga frånf(älle … och andra?) i deras ställen antagas skulle, wijsandes der hoos herrar directeurernes bref d 11 Marti 698, warandes deras betänckiande at 2ne ehrlige och beskedelige män af participanterne skulle der till för sine andragne orsaker skull förordnas. Alt så föreslogs jämpte domaren HARALD DAWIDSSON i SWARTELLFSTORP hwilken wijd förrige bergsting af d 28 marti war nämbd och kallader så wäll som nu och bergsman JOHAN MÅNSSON på SAXHYTTAN som befinnes dugelige och till sexmän i de aflednas ställe skickelige at företräda bijsittiareembetet hwar uppå dhe och så inkallades och aflade bägge deras eedh som hr bergmestaren efter det wahnlige eedsformuläret dem föreläste, hwar på de ock efter aflagd eedh wijd rätten sig satte.

Hr bergmestaren giorde en efterfrågan om wärkets och grufwornes tillstånd och hwad förändring för tijden synes eller om något i synnerheet wore at påminna sådant kunde komma på en discurs(.?) Inspektoren Warg gaf wijd handen at Ste Erichs grufwa ännu är för dess starka wattendrächt, at wore wäll om något godt förslag kunde gifwas, sådant at föekomma, hr bergmestaren med rätten hölle före at efter den wattsumpen som på senaste grufwetinget blef resolverat skulle widgås och sänckias nu så stor är bränd, at han några dagars watten kan innehålla, skall det främre rummet med möjeligaste flijth sänckias, at man kan komma under samma wattensump till den mallm som i den båtten står. Emedlertijd får man see om någon ändrig med berörde grufwe eller wattenåder tagandes warder. Hoppet är än alt jämpt swagt, hwilket måste på förhoppning drifwas. Alldenstund skiöhlen gier anledning till efterfölgd och innehåller söllfwer. Uthi Ullricka ehuru wäll ther icke finnes så mächtig malm så är ther lijkwist en wacker apparantz.

Uplästes högl kongl bergscollegii bref af d 23 april 698 till hr bergmestaren angående den mallm som i Nya sänckningen är funnen, skall proberas och af hr bergmestaren werderas och sedan blifwa liggiandes till högbemte collegi wijdare ordre. Proberen Lorentz Carelberg blef anbefalt at inlefwerera attest af mallmens halt uthaf sölfwer och bly, hwilken och der med inkom, som förmähler 2 tunnor rostbränd mallm wäger 11 centner och håller 8 -- bly, samt 1 172 lod sillfwer efter centneren och bör i smälltningen uthlefereras 4 (llb?) och 8 marker bly och 16,5 lod söllfwer efter som uthi sprengningen af lijngången på bemte smälltning något mehra mallm funnits, så befallte hr bergmestare att sådan mallm skulle opfordras uhr-söfras och reengiöras samt för sig siälf förwahras, hwilken beliggiande bliwer till wijdare förordning. Inspectoren rörde om den omkåstning som bergslagen uppå bemälte mallms brytning affordring, söfring, smältning och mehr der wijd anlagdt bekåstnad at den må bergslagen godt giöras, efter den uppsatts som derpå giord blifwer och rättelig bepröfwas kan, bergmestaren när smältningen till ändas fördt är kan sådant alt i öfwerwägade komma.

Torpelängden företogs och allenast upplästes men intet wijdare dermed förfors uthan måtte igenom pålysningh och budkafle torparne alle sammankallas och då ransakas och afgiöras, sedan såsom (man?) först corresponderat med högwällborne hr generalmajoren och landshöfdinge härom.

S d insinuerade opsyningsskrifwaren mons Carl Mörling ett memorial af d 28 maij bestående uthi 8 puncter hwars contenta här upfördt blef och sedan medfölljande resolutioner afhulpne nembl 1 puncten begiärer bemte opsyningsskrifwaren det ingen annan än de tillförordnad måtte blifwa tillåteligit at upkiöra grufweden ifrån dambbacken och till grufwan och at hwar för sig måtte kiöra ett wist quantum, såsom och icke tillåtes dem owuligt handtera weeden wijd förtiänsters förlust och enständigt wijte, efter som en hoop grofwe och suhra trän wijd damben eller älfbacken efterligger. Öfwer hwilken punct resolverade, at det förblifwer wijd den resolution och förordning som för detta ther om är giord, angående de förordnade weedkiörare, hwilken förordning skall blifwa extraderat och opsyningsskrifvaren communicerat, till ett reglemente och der någon befinnes som sina wisse och tillförordnade

Fortsätter >>>>>

Till protokollen