Publicerat: 110918

Artikeln skickad till Folket i Bild/Kulturfront, men något svar har inte inkommit från redaktionen

"Sverige transitland för CIA:s flygtransporter"

Det är utmärkt att FiB/K (nr 8/2011) redogjort för ett eventuellt samband mellan Örebro flygplats och CIA:s transporter av vad som kan förmodas vara DU-vapen.

Mitt bidrag – som en av undertecknarna av artikeln ”Smugglar Bofors förbjudna vapen?” – var att jag uppmärksammat redaktionen på rapporten från Guardia Civil på Mallorca, i vilken det bland annat framgår att ett flygplan - Boing 737 (med registreringsnumret N313P) – med CIA-besättning landat på Örebro flygplats den 12 mars 2004.

I ett tidigare debattinlägg - FiB/K nr 6-7/2011 – har jag redogjort för att Sverige fungerat som ett transitland (via Örebro och andra svenska flygplatser) för USAs illegala program för extraordinära utlämnanden (Extraordinary Renditions), vilket innebär kidnappningar och illegala bortföranden av misstänkta ”terrorister”.

Av artikeln ”Smugglar Bofors förbjudna vapen?” går det dock att få intrycket att Örebro var flygplanets (N313P) slutdestination, vilket inte var fallet.

Faktum är att CIA-planet - mellan den 7 och 14 mars 2004 – flög från Washington, USA, via Mitiga, Libyen och Palma de Mallorca, Spanien (samt via Örebro flygplats) före det ankom Bagdad, Irak.

Enligt uppgifter i brittisk media hämtades där två pakistanska fångar: Amanatullah Ali och Yunus Rahmatullah.

Planet fortsatte sedan till USAs militärbas (och fångläger) Bagram i Afghanistan där fångarna överlämnades. Därifrån flög planet tillbaka till USA via Cypern och Irland.

Oklart är varför detta plan mellanlandade på Örebro flygplats. En hypotes är att DU-vapen lastades i planet för vidare transport till Irak och Afghanistan, men något dokument (eller andra indicier) som styrker detta har, så vitt jag vet, inte framkommit.

Eftersom Luftfartsstyrelsen och Luftfartsverket, i både del- och huvudrapporten som syftade till att utreda de närmare förhållandena kring flygningar som skett med luftfartyg registrerade i USA till och från svenska flygplatser mellan 1 januari 2002 och 17 november 2005, felaktigt hävdat att det inte går "/.../ att dra några slutsatser om att flygningarna skulle vara genomförda på uppdrag av den amerikanska underrättelsetjänsten, CIA." är det nödvändigt för att bringa klarhet i hur omfattande Sveriges deltagande i USAs/CIAs illegala fångtransporter varit - eller är – (samt även att få klarhet huruvida DU-vapen transporterats från Örebro flygplats) att saken utreds, företrädesvis av ledamöter i en - från berörda statliga myndigheter oberoende - kommission.

Självklart bör även kravet ställas till Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt att detta samarbete (i fall det fortfarande pågår) med USA:s underrättelsetjänst CIA omedelbart måste upphöra.

Ola Jordán

Läs mer:
Terror suspects held 'illegally' in Afghanistan prison named by charity
The truth about two men rendered by the UK to Bagram
Länken till rapporten: spain-G-Civil-palma.pdf
Al Masri-Entführung - auf der Spur der CIA-Kidnapper
Har bland annat översatt till svenska och år 1995 publicerat den ryske publicisten D.I. Pisarevs essä Heinrich Heine
Läs Stig-Lennart Godins recension av Pisarevs essä. Har dessutom år 1997 och 2010 gett ut artikelsamlingarna En röd tråd och En röd tråd 2.
Kiruna-nytt publicerar gärna era synpunkter/kommentarer på denna text.
Skriv in här!.
Läs kommentarerna/synpunkterna

Läs tidigare texter/krönikor